نمی دانم مرگ چرا اینقدر به نظرم بی رحمانه می آید ؟؟؟!!! ...

/ 3 نظر / 5 بازدید
عاشق شکست خورده

فکر دوباره زيستن را در سر بپروران چون تو همچون من دوباره متولد شده ای

نوشين

چه ميهمانان بی دردسری هستند مردگان نه به دستی ظرفی را چرک ميکنند نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شمعی قانعند و اندکی سکوووووووووووووووت

اکسترن

ولی من دوست دارم با لبخند در بهار بميرم