کودک احساس من
آن شب
چشمهايش را بست
تا نبيند هر نفس
در چشمان او هم اشک حلقه بست
کودک احساس من
زآن پس است
سالهاست
کودکی را از ياد برده است

/ 0 نظر / 6 بازدید