عقربه تيز زمان
آهستگی مرا به سخره گرفته
ونمی داند
اين آهستگی
نشان خستگی من است
در اين روزگار

/ 0 نظر / 5 بازدید