روز٬ خسته می گذرد.
شب٬ تمام نمی شود.
حوصله٬ خمیازه می کشد ...
از تو٬ خبر نمی شود.
و کلمات٬ در تهی
تمام می شوند.

/ 0 نظر / 4 بازدید