اينجا سکوت قدم می زند.
اينجا کسی توی دلم حرف می زند.
اما ...
سکوت حرف آخر را می زند
دیگر؛
حرفی برای گفتن نيست.

/ 0 نظر / 5 بازدید