weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

چهارشنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٦
 

می شنوی آوای تنهایی ام را؟!
می بینی بی پناهی دستانم را؟!
هیچکس صدای ویرانی ام را نمی شنود؛
و در روزهای نبودنت از یاد می روم.
هرگز گمان می کردی این چنین پریشان شوم؟! ...
چه بگویم ...
نمی دانم ...
چشمانم خود گویای همه چیزند.
نبودنت زخم عمیقی است ...