weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

سه‌شنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٦
 

زندگی زیستن است؛ عشق ورزیدن و آمیختن است.
زندگی باغ گلی است که از آن باید چید
گلهای عشق را ؛ عاطفه را؛ و به گلدان دل خویش نهاد.