weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

جمعه ٢٥ آبان ،۱۳۸٦
 
زمین گرد و سرخ، مانند سری است که پوست آنرا کنده باشند ...
مردی نشسته و پیپ میکشد
دود میبندد
راه زایش خطوط درهم هندسی را:
در مرکز این حلقه های سرخ
پیر زنی
با نقش طاووسی جوان روی بادبزنش
گرمای نفسهای نمناک و بخار کرده را
میزداید:
در مرکز این حلقه های سرخ
کودکی دارد
با ته مانده ی مدادهایش
برای زخم زمین
زخمبند میکشد:
در مرکز این حلقه های سرخ
سگی رنجور
زوزه های دردآلودش را قی میکند:
در مرکز این حلقه های سرخ
من
ایستاده ام رو به خورشید
ــ خون چکان ــ
و روی پوست تنم
حلقه های سرخ.