weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

یکشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٦
 

من کسی را از یاد برده ام ؛
کسی که تار تار تنش با پود پود وجودم گره خورده بود .
کسی که در تمام رگ هایم شاخه تنیده بود .
من دیروز را از یاد بردم ؛
به سان درختی که در انتظار جوانه زدن نشسته ٬
در حالیکه ریشه هایش خشکیده اند ...