weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
 
مردی می گرید :
                       در خلآ لحظه ها
 زنی می شکفد :
                       بر شاخساران گناه
مری می گرید :
با زانوانش ٬ در خرابه های تنش ٬ بر سیاهی باورش ٬ بر تابوت غرورش ٬ بر غفلت تلخ خاطراتش ٬ بر قهقرای تاریک نگاهش . می گرید و می شکفد .
در ابدیتی دور ٬ بی آنکه تکرار شود ٬ در خلوتی عریان .