weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
 

فردا ...

فردا دلتنگ تر از همه ی این روزها خواهم بود ...

فردا هزار بار صدایت خواهم کرد ٬ بی آنکه بشنوی ...

هزار بار خواهم گفت : آخر کجایی ...؟!

چقدر بی توجه مردن دلم را تماشا می کنی ...