weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
 

می روم ... با تو ... ولی بی تو
در چشمانم تنهایی ام را پنهان می کنم٬
در دلم دلتنگی ام را ...
در سکوتم حرفهای نگفته ام را ...
در لبخندم غصه هایم را ...
و حال که این زمان است٬
طپش های قلبم حتی نای رقابت با دقیقه ها را هم ندارد ...
می روم ...
می روم و زیر لب بر سکوت کوچه ناسزا می گویم ...
می روم ...
بی انگیزه تر از همیشه ...
در جستجوی لحظه های فراموشی ...
اندکی هوای غیر از اینجا ...
به هر کجا که آسمانش این رنگ نباشد ...
می روم ... با تو ... ولی بی تو ...