weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

چهارشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٦
 

زندگی از من سیر که می شود٬
نوبت شستن ظرفهای مرگ می رسد.
زندگی را دوست دارم.
مرگ را ...
حالا مثل ترانه های کودکی٬
با لبخندی بی دلیل٬
تمام می شوم.