weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦
 

می رفتی و من می دیدم که غرور از چمدانت بیرون زده است.
و من بر تنهایی خویش آنقدر گریسته ام که دیگر بزرگی ام را ااحساس نمی کنم ...