weblog main  archive  contact me  member login

 Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin  Stormy Weader by Nooshin

یکشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٦
 

هر ثانیه که می گذرد
چیزی از تو را با خود می برد
زمان غارتگر غریبی است
همه چیز را بدون اجازه می برد
و تنها یک چیز را
همیشه فراموش می کند ...
حس دوست داشتن تو را !!!